Список наукових та навчально-методичних праць Лазька В.М.

 І. Монографії

1. Рак шлунка / Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011.-168 с./ Протопо-пов А.О., Лазько В.М., Чмерук Д.С.
2. Рак прямої кишки/ Луцьк: «Волинські старожитності», 2014.-198 с. / Протопопов А.О., Лазько В.М., Січак І.І.

3. Меланома шкіри. Навчальний посібник. //Луцьк: «Терези», 2016.-146 с./

Протопопов А.О., Лазько В.М., Михалик Н.В., Лазько Н.В.

ІІ. Науково-практичні роботи

3. Особливості діагностики метастатичного раку печінки та можливості його лікування.// Матеріали міжнародного семінару. «Актуальні проблеми гастро-ентерології та ендоскопії».-Львів, 1995 р.-с.113./ Орел Г.Л., Шахова Т.І.,
Павловський М.П., Лазько В.М.
4. Особливості захворюваності на вогнищеву патологію печінки та принципи сучасної діагностики. Огляд.// Львів.держ. мед. інститут. – Львів, 1996.-28 с.-Депон.в ДНТБ України 09.01.97, № 52-Ук 97,-Укр./ Лазько В.М.
5. Диагностика первичного и метастатического рака печени. Возможности его хирургического лечения// Материалы четвертой конференции хирургов – ге-патологов «Анналы хирургической гепатологии».-Тула (Россия).-1996.-с. 239./ Павловский М.П., Шахова Т.И., Лазько В.М. і інші
6. Невідкладні втручання при вогнищевих ураженнях печінки// Збірник мате-ріалів науково-практичної конференції «Сучасні аспекти невідкладної ме-дичної допомоги».-Львів,1997.-с.123-124./ Шахова Т.І., Довгань Ю.П., Лазько В.М.
7. Досвід хірургічного лікування хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги».-Львів,1997. -с. 114-115./ Комарни-цький Є.С., Лазько В.М.
8. Особливості захворюваності на вогнищеву патологію печінки та принципи сучасної діагностики// Медичний реферативний журнал. Розділ 3. Хірургія.-1997.-№ 1-2.-С.81-82./ Лазько В.М.
9. Первинна резекція шлунка в лікуванні гастродуоденальних перфоративних виразок/ В зб.: “Нові технології в хірургії”. – Київ: Арт Графік, 1997.- с.11./ Бабін І.О., Комарницький Є.С., Лазько В.М.
10. Диагностика и методы лечения вторичного рака печени // Материалы пятой конференции хирургов-гепатологов «Аннали хирургической гепатологии. Т.3, №3» -Киев (Украина).-1998. -с.318./ Павловский М.П., Шахова Т.И., Лазь-ко В.М.
11. Діагностика та лікувальна тактика при непаразитарній та паразитарній кістах печінки// Збірник матеріалів наукової конференції
«Актуальні проблеми панкреатогепатобіліарної та судинної хірургії», Київ // Клінічна хірургія. -1998.-с.125-128./ Павловський М.П., Шахова Т.І., Лазько В.М.
12. Діагностика та хірургічне лікування первинних злоякісних пухлин печінки і метастазів// Лікарська справа. Врачебное дело.- 1998. -№7.-с.63-67./ Павлов-ський М.П., Шахова Т.І., Лазько В.М.
13. Діагностика доброякісних та злоякісних вогнищевих уражень печінки// Гали-цький лікарський вісник.-1998.-Т. 17.-с. 113-116./ Лазько В.М.
14. Діагностика та лікування піогенних абсцесів печінки// Матеріали наукових робіт II Конгресу хірургів України, Донецьк.-Київ-Донецьк // Клінічна хірур-гія.-1998.-с.549-550./ Павловський М.П., Баб’як Т.Є., ШаховаТ.І., Лазько В.М. та інші
15. Лікування метастатичного раку печінки// Клінічна хірургія, 1999.-№11.-с. 19-21./ Шахова Т.І., Павловський М.П., Лазько В.М.
16. Лікування первинного та метастатичного раку печінки (огляд літератури)// Журнал АМН України.- 2000.-Т.6, №1. -с.82-92./ Шахова Т.І.,
Павловський М.П., Лазько В.М.
17. Хірургічне лікування гострого холециститу, ускладненого механічною жовтя-ницею доброякісного ґенезу// Збірник наукових праць співроб. КМАПО ім. П.Л.Шупика. Випуск 9. Книга 4,- Київ, 2000. -с.282-284./ Бабін І.О.,
Комарницький Є.С., Лазько В.М.і інші
18. Хірургічне лікування гострого холециститу, ускладненого механічною жовтя-ницею доброякісного ґенезу// Шпитальна хірургія.-2001.-№1.-с.34-36./ Бабін І.О., Комарницький Є.С., Лазько В.М. і інші
19. Первинний і метастатичний рак печінки. Діагностика і можливості хірургіч-ного лікування// Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. Том 1, Тернопіль: Ук-рмедкнига».-2002.-с.439-441./ Павловський М.П., Шахова Т. І., Лазько В.М. та інші.
20. Діагностика та хірургічне лікування вогнищевих уражень печінки доброякіс-ного ґенезу.// Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. Том 1, Тернопіль: «Укр-медкнига».-2002.-с.464-466./ Шахова Т.І., Баб’як Т.Є., Лазько В.М. та інші.
21. Досвід хірургічного лікування шлунково-кишкових кровотеч виразкового ґе-незу в групі асоціальних хворих// Науковий вісник Ужгородського універси-тету, серія «Медицина», випуск 20.-2003.-с. 74-75./ Комарницький Є.С.,
Ковальчук О.З., Лазько В.М.,та інші.
22. Гострий некроз додаткової підшлункової залози// Клін.хірургія.-2004.-№1.-с.53./ Ковальчук О.З.,Мих Г.А., Лазько В.М.
23. Своєчасна діагностика і можливості хірургічного лікування метастазів у пе-чінці при колоректальному раку// Матер. ІІ зїзду проктологів України (1-2 ли-стопада 2006 р.).- К.:Медицина, 2006.- с.328./ Павловський М.П.,Шахова Т.І, Лазько В.М. та інші
24. Сучасні підходи до діагностики та лікування гострого панкреатиту// Науко-вий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 29.-2006.-с.40-42/ Комарницький Є.С.,Куцик І.Я., Лазько В.М. та інші.
25. Новітні технології в лікуванні рубцевих вентральних гриж в умовах районної лікарні// Українські медичні вісті, Том 7, № 1-2.-с.66-67/ Лазько В.М.,
Ковальчук О.З., Дорецький В.В.
26. Рідкісне спостереження венозної аневризми під маскою стегнової кили// Га-лицький лікарський вісник.-2008,Т.15, №2.-с.88./ Ковальчук О.З.
Лазько В.М.
27. Особливості профілактики венозних тромбозів та емболій при наданні невід-кладної хірургічної допомоги в мережі районних лікарень/ Acta Medica Leo-poliensia, 2008. Т.ХІV, №3.с. 8-10./ Бабін І.О., Лазько В.М., Протопопов А.О., Ковальчук О.З.
28. Комплексне лікування хворих з важкою формою гострого панкреатиту// Укра-їнський журнал хірургії.-2009,№5.-с.112-114./ Комарницький Є.С., Лазько В.М.,Гордійчук І.Л., Куцик І.Я.
29. Досвід використання діодного лазера в комплексному лікуванні хворих з син-дромом діабетичної ступні// Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ (30.09-03.10. 2010 р., м.Львів).-Львів-Київ-Чікаго,2010.-с.488. / Ковальчук О.З.,
Лазько В.М., Романів І.Б.
30. Переваги сучасних гідроколоїдних перев’язу-вальних матеріалів у лікуванні венозних трофічних виразок нижніх кінцівок// Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ (30.09-03.10. 2010 р., м.Львів).-Львів-Київ-Чікаго,2010.-с.494./ Лазько В.М., Ковальчук О.З., Романів І.Б.
31. Результати 16-річного досвіду лікування хворих з важкою формою гострого панкреатиту// Український журнал хірургії.-2011, №2 (11).-с.213-216/ Комар-ницький , Є.С., Лазько В.М., Комарницький А.Є. та інші.

32. Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами//Шпитальна хірургія.-2015, №1(69).-С 60-63./ Комарницький Є.С., Лазько В.М., Бабін І.О., та інш.
33. Diagnosis and treatment of liver hemangioma (LH)/ Falk Symposium “New Trends in Diagnosis and Treatment of Liver and Colonic Diseases”.-Lviv (Ukraine).-1997.-р.55./ Shachova Т., Kolomiytsev V., Pavlovsky M., Lasko V.
34. Primari and secondary cancer of liver: The possibility of surgery// Wybrane Zag-adnienia z chirurgii. 1999.T.3. – Warszawa: Fund.- Pol. przegl.chir.-1999.-s.323 – 326. / Shachova Т., Kolomiytsev V., Pawlowskiy M.,Lasko V.
35. Diagnosis and treatment of liver echinococcosis// Wybrane Zagadnienia z chi-rurgii. 1999.T.3. – Warszawa: Fund.- Pol. przegl.chir.-1999. – р. 184/ Shachova Т.,
Pavlovsky M., Lasko V.
36. Primari and secondary cancer of liver: The possibility of surgery//59 Zjazd Tow-arz.Chir. Pol. – Bydgoszcz (Polska) .-1999.- s.136./ Shachova Т., Kolomiytsev V., Pawlowskiy M., Lasko V.
37. Chirurgische Techniken an deutschen Kliniken// Der Chirurg. 2001. N 10. – S.72./ Lasko W.

 

III. Основні навчально-методичні роботи

37. Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю “Хірургія”// Київ-Львів-2008.-57 с./ Матвійчук Б.О.,
Січкоріз О.Є., Орач Р.І., Мамчич В.І.,… Лазько В.М. та інші
38. Методичні рекомендації для керівників інтернів на базах стажування у Во-линській області за спеціальністю «Хірургія»// Львів-Луцьк-2012.-43с./ Мат-війчук Б.О., Лазько В.М., Бабін І.О., Ковальчук О.З.
39. Методичні рекомендації семінарських занять для лікарів-інтернів зі спеціаль-ності «Хірургія»/ Львів-2012.-54с./ Матвійчук О.Б., Заремба В.С., Лазько В.М. та інші.
40. Методичні рекомендації практичних занять для лікарів-інтернів зі спеціаль-ності «Хірургія» (перший рік навчання)/ Львів-2012.-96с./ Матвійчук О.Б., Заремба В.С., Лазько В.М. та інші


IV. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивні рішення на винахід

1. Спосіб лікування злоякісних новоутворень черевної порожнини// Патент на винахід №99042021 від 24.01.2000 р., заявка подана 09.04.1999 р./ Лазько В.М.
2. Затискач для накладання ниток у важкодоступних зонах черевної порожнини// Патент на корисну модель № 26399 від 25.09.2007 р., заявка подана 16.01.2007/ Лазько В.М., Ковальчук О.З.